Regulamin / Polityka prywatności


Aplikacja mobilna

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO META


§ 1. Przedmiot Regulaminu
 
Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, a także zasady przyznawania Uczestnikom Punktów oraz innych korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.
 
§ 2. Definicje
 
 1. Program/Program Lojalnościowy– program, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
 3. Organizator – META P.Wosiek, J.Szewczyk Sp.j. Olszany 141, 58-141 Stanowice, NIP: 8840017159
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w § 4 ust. 1 Regulaminu i przystąpiła do Programu.
 5. Rabaty – każda forma obniżenia ceny Produktu stosowana wobec Uczestnika, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 6. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Punkty Naliczone – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane z tytułu zakupu Produktów, naliczane w ramach Salda Punktowego po dokonaniu transakcji –(termin naliczenia punktów, po północy dnia kolejnego) zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 8. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Punkty Sprzedaży – stacjonarne punkty sprzedaży Organizatora, 
 10. Produkty – produkty marek oferowane w punktach stacjonarnych, objęte Programem na zasadach określonych w § 5 ust. 7-8.
 11. Karta Lojalnościowa – karta Uczestnika z przypisanym numerem indywidualnym, o charakterze wirtualnym.
 12. Kod rabatowy – alfa numeryczny ciąg znaków upoważniający do nabycia Produktów na specjalnych warunkach cenowych.
 13. Aplikacja – aplikacja pobrana na telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne z App Store lub Google Play.
 14. Akcje Specjalne – akcje polegające na zorganizowaniu przez Organizatora dodatkowych promocji lub akcji dla Uczestników.
 15. Operator – QRTAG sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 35, 60-222 Poznań, NIP: 7831735647, REGON: 363401597, KRS: 0000595589, Sąd Rejonowy, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 50.000zł wpłacony w całości.

§ 3. Postanowienia ogólne
 

 1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może:
  1. rozpocząć zbieranie Punktów w Programie i wymieniać Punkty na kupony rabatowe dostępne w aplikacji.
  2. otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, np. gratisy lub rabaty.
 2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Program prowadzony jest przez Organizatora.
 4. Program obsługiwany jest przez Operatora.
 5. Aplikacja dostępna jest na telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android lub IOS w aplikacji mobilnej dostępnej w App Store i Google Play.
 6. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu Produktów w Punktach Sprzedaży.
 7. Brak danego punktu sprzedaży na liście, o której mowa w § 3 ust. 7 oznacza, że taki punkt nie uczestniczy w Programie.
 8. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny, przy czym warunkiem uzyskania korzyści wskazanych w niniejszym Regulaminie jest uzbieranie przez Uczestnika określonej w Regulaminie ilości Punktów.
 9. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.
 10. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu. Uczestnik w trakcie akceptacji regulaminu ma możliwość zapoznania się z zasadami ochrony danych zamieszczonych w aplikacji oraz na stronie www.meta.com.pl/regulamin.
 12. W Programie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora, u Operatora oraz Punktach Sprzedaży, jak również osoby współpracujące na podstawie umów cywilnych z tymi podmiotami.
 
§ 4. Warunki przystąpienia do Programu
 
 1. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest:
  1. pobranie aplikacji,
  2. zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu,
  3. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny i kompletny,
 3. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie osoba przystępująca do Programu staje się jego Uczestnikiem.
 4. Uczestnik w celu dokonania rejestracji musi podać adres e-mail lub zalogować się poprzez własne konto Facebook
 5. Uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia podczas rejestracji indywidualnego hasła dostępu do Aplikacji.
 6. Uczestnik ma możliwość zresetowania swojego hasła w każdym czasie trwania Programu. W tym celu Uczestnik musi wybrać odpowiednią opcję w Aplikacji.
 7. Uczestnik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i aktualne.
 8. Uczestnik oświadcza, że jego udział w Programie nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 9. Podanie danych, o których mowa w § 4 ust. 3 jest dobrowolne, jednakże jest konieczne, aby wziąć udział w Programie.
 
§ 5. Zasady gromadzenia Punktów przez Uczestnika
 
 1. Punkty mogą być gromadzone w ramach Programu, na zasadach określonych przez Organizatora.
 2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika.
 3. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być łączone z Punktami zgromadzonymi w ramach innego Salda Punktowego.
 4. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest możliwe od momentu rejestracji w Aplikacji.
 5. Punkty przyznane przez Organizatora w ramach Programu zapisywane będą na indywidualnym koncie Uczestnika.
 6. Punkty są przyznawane za zakup Produktów w Punktach Sprzedaży w tym również za zakup Produktów przecenionych lub objętych odrębną promocją, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 7. W przypadku zakupu Produktów w Punktach Sprzedaży, naliczanie Punktów jest uzależnione od ceny Produktów zakupionych przez Uczestnika. Organizator nalicza Punkty wyłącznie w przypadku, zakupu co najmniej jednego produktu dostępnego w Punkcie Sprzedaży
 8. W przypadku zakupu Produktów w Punktach Sprzedaży, Organizator nie nalicza Punktów w przypadku, gdy przedmiotem zakupu są wyłączone produkty.
 9. Aktualny stan Salda Punktowego wyświetlany jest na koncie Uczestnika w Aplikacji.
 10. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 11. Naliczenie Punktów w ramach indywidualnego Salda Punktowego wymaga, dokonania zakupu Produktów w Punkcie Sprzedaży , okazania przez Uczestnika Karty Lojalnościowej wraz z przypisanym jej indywidualnym numerem Karty Lojalnościowej personelowi.
 12. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każdy 1 (słownie: jeden) złoty wydany w Punkcie Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt. Punkty naliczane są proporcjonalnie do wartości dokonanego zakupu.
 13. Punkty za zakup Produktów w Punkcie Sprzedaży będą aktywne po upływie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od dnia zakupu.
 14. W przypadku zwrotu Produktów zakupionych w Punkcie Sprzedaży Punkty nie będą aktywowane i zostaną Uczestnikowi anulowane.
 15. Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej wartości brutto Produktów widniejącej na wystawionym paragonie za zakup Produktów.
 16. Punkty zebrane przez Uczestnika mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach Programu.
 17. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy. Na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, Uczestnikowi może zostać przyznana premia polegająca na naliczeniu dodatkowych Punktów.
 18. Każdy Uczestnik ma przypisane tylko jedno Saldo Punktowe.
 19. Wymiana Punktów na Kupon powoduje automatyczne obniżenie Salda Punktowego przypisanego do konta Uczestnika, o liczbę Punktów przypisaną do Kuponu.
 
§ 6. Wymiana Punktów
 
 1. Uczestnik Punkty może wymienić na Kupony rabatowe dostępne w Aplikacji,
 2. Dokonując wymiany punktów, Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyboru dowolnego Kuponu rabatowego.
 3. Wartość punktowa nagród ustalana jest przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji wartości nagrody bez wcześniejszego uprzedzenia.
 4. Katalog Kuponów jest aktualizowany na bieżąco, w zależności od dostępności Produktów oraz akcji promocyjnych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji Katalogu Kuponów bez wcześniejszego uprzedzenia.
 5. Katalog Kuponów, zawierający Kody rabatowe, na które Uczestnik może dokonać wymiany Punktów, znajduje się w zakładce „Kupony” w Aplikacji. 
 
§ 7. Dodatkowe korzyści związane z uczestnictwem w Programie
 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji Akcji Specjalnych.
 2. Udział w Akcji Specjalnej jest dobrowolny.
 3. Uczestnikowi w ramach Programu mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.
 4. Organizator w ramach Programu może zorganizować dla Uczestników konkursy z nagrodami oraz quizy i ankiety.
 5. Uczestnicy będą informowani o Akcjach Specjalnych poprzez Aplikację lub/i drogą elektroniczną.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące Akcji Specjalnych zostaną określone w odrębnych regulaminach.
 7. Żadne promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, chyba że odmienne postanowienia wynikają z regulaminu danej promocji.
 
§ 8. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym
 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Uczestnikowi uczestnictwa w Programie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie uczestnictwa w Programie uznaje się naruszenie postanowień § 3 ust. 9-13 Regulaminu.
 2. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Uczestnik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora.
 3. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie wszystkie Punkty Uczestnika zostaną anulowane.
 4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
 5. Uczestnik, który chce zrezygnować z udziału w Programie może również wysłać oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie na adres e-mail meta@meta.com.pl
 6. Punkty zebrane przez Uczestnika powinny być wykorzystane przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji.
 7. Uczestnik może w każdym czasie odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego. Usunięcie Aplikacji nie oznacza jednak rezygnacji z udziału w Programie. Rezygnacja z udziału w Programie możliwa jest tylko za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora lub po przesłaniu informacji na adres meta@meta.com.pl
 
§ 9. Reklamacje
 
 1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu gromadzenia Punktów oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Organizatora za pomocą e-mail na adres meta@meta.com.pl
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi drogą e-mailową.
 3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 
§ 10. Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych jest QRTAG sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 35, 60-222 Poznań, NIP: 7831735647, REGON: 363401597, KRS: 0000595589, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 50.000zł wpłacony w całości
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Organizator na mocy umowy o powierzeniu danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu Operatorowi w zakresie niezbędnym do obsługi Programu przez Operatora.
 
§ 11. Zmiany Regulaminu
 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu w żadnym wypadku nie będą pogarszać sytuacji Uczestników w porównaniu do dotychczasowych postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników o zmianach, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Aplikacji.
 
§ 12. Postanowienia końcowe
 
 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w aplikacji oraz pod adresem:
  www.meta.com.pl/regulamin.
 2. Wszelka korespondencja związana z Programem będzie prowadzona za pośrednictwem Aplikacji oraz drogą elektroniczną.
 3. W związku z występującymi aktualizacjami systemów operacyjnych Android i iOS może być konieczna aktualizacja Aplikacji. O konieczności aktualizacji Organizator będzie powiadamiał Uczestników za pomocą Aplikacji.
 4. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 25.09.2019.